Menu

Opgavebeskrivelse for mentorer

Mentortilbuddet til studerende, der er tilknyttet Det Grønlandske Hus i Aarhus, forløber i månederne september - december 2017.

Tilbuddet gives til de grønlandske universitetsstuderende, der starter på uddannelse i efterårssemesteret 2017. De studerende oplyses om mentortilbuddet og vælger selv, om de vil deltage.

Mentors overordnede mål er at lette overgangen fra Grønland til Danmark og fra gymnasium til videregående uddannelse - og dermed bidrage til at fastholde den studerende i studiet.

Samarbejdet med mentee:

Mentor indkalder til det første af forløbets ugentlige møder, der forventes at finde sted på uddannelsesstedet. Mødet skal indledes med en gensidig præsentation og en samtale om mentorordningens indhold og forløb. Der udfyldes et skema om forventningsafstemning.

Det skal fremhæves, at mentorordninger er en almindelig og udbredt praksis på universitet m.v., og at alle har glæde af at have en rollemodel og en ven på de store og uoverskuelige uddannelsessteder.

Det skal tydeliggøres, at mentor ikke har et personligt eller professionelt ansvar for mentee; mentor er hverken psykolog, socialrådgiver eller forælder.

Det skal gøres klart, at der er åbenhed og fortrolighed mellem mentor og mentee, ligesom det skal aftales klart, i hvilket omfang der kan tages kontakt mellem mentor og mentee uden for de ugentlige møder. Det er vigtigt, at mentee opfatter, at du siger, hvad du gør, og du gør, hvad du siger.

Det er mentor, der er den udfarende i relationen. Du skal holde fast i de aftalte møder og kontakte en mentee, der evt. udebliver. Du skal spørge ind til den aktuelle situation og du må ikke lade mentee glide af med et uunderbygget ”det går fint”.

At lette overgangen fra gymnasium til videregående uddannelse betyder bl.a. at gøre mentee sikker og tryg i studiestartssituationen. I skal bl.a. tale om studiet, undervisningen, hjemmearbejde og forholdet til de andre studerende. Du skal sikre dig, at mentee har de nødvendige informationer, f.eks. om trafikforhold, placering af undervisningslokaler, timeskema, tilmeldings- og afleveringsfrister.

Succeskriteriet for mentorordningen er, at møderne mellem mentor og mentee bliver gennemført helt regelmæssigt, og at det sker i en åben, givende og sympatiserende form. Det er derimod ikke et succeskriterium i sig selv, om mentee gennemfører eller afbryder første semester. Det er en beslutning, som mentee alene er ansvarlig for.

Samarbejdet med Det Grønlandske Hus:

Du skal deltage i et introduktionsmøde tirsdag den 12. september 2017 kl. 16-18, som indleder mentorordningen. Her vil der være oplæg ved konsulentfirmaet Kirstine Poulsen, samt ved uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus med mulighed for spørgsmål og forventningsafstemning.

Du skal ligeledes deltage i et netværksmøde af ca. 1½ times varighed tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 16 og et evalueringsmøde efter mentorprojektets afslutning af ca. 1½ times varighed onsdag den 13. december 2017 kl. 16.

Du er meget velkommen til at benytte de to uddannelsesvejledere i Det Grønlandske Hus som sparringspartner i mentorforløbet, ganske vist begrænset af din tavshedspligt. Det vil sige, at du skal have mentees tilladelse, hvis der er noget personligt, du vil bringe videre til uddannelsesvejlederne.

Har du vanskeligt ved at få kontakt med din mentee, eller oplever du, at mentee har problemer, som du ikke kan overskue eller forstå, så bør du søge sparring i Det Grønlandske Hus.

Du skal være bevidst om og gøre din mentee bevidst om, at vanskeligheder af betydelig rækkevidde bør drøftes med den pågældendes vejleder i Det Grønlandske Hus.

De komplicerede regler for grønlandske særydelser til studerende tilknyttet Det Grønlandske Hus skal du overlade til uddannelsesvejlederne.

Afslutning af mentorperioden:

I midten af december er mentorordningen slut. Du skal gøre dette klart for mentee, og hvis I aftaler en fortsat regelmæssig kontakt, vil det i givet fald være frivilligt og ulønnet, og det skal derfor være på dine præmisser, og i et omfang som du fastlægger. Har du en gruppe af mentees vil det være oplagt, at du opfordrer denne gruppe til at fortsætte de regelmæssige møder på egen hånd.

Kontakt:

Det Grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus C, 8611 0288, aarhus@glhus.dk.

Uddannelsesvejleder Mette Meilandt, mm@glhus.dk

Uddannelsesvejleder Anne O. Clausen, ac@glhus.dk